adress
Red Panda Properties , Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

telefon: +49 341 319 580 31
mobil: +49 1575 847 49 27


moms-nr.: DE 282 445 986
företagsägare: Mario Totzek

Förbundsrepubliken Tyskland

Godkänd fastighetsmäklare enligt §34c Abs 1 GewO

Godkänd försäkringsmäklare enligt §34d Abs 1 Handelslagen Försäkringsmäklarregister, Godkännande nr D-9CN8-9W2QP85

Ansvarig licensieringsmyndighet: IHK Leipzig, Goerdelerring 5, 04109 Leipzig

Konsumentinformation: Online tvistlösning i enlighet med artikel 14 paragraf 1 ODR-VO: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (OS), som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers /odr/ main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE


 
allmänna affärsvillkor

Allmänna villkor RED PANDA
Version 1.0
Från och med januari 2022


förord

RED PANDA Properties (”RED PANDA” förkortat) är ett tjänsteföretag baserat i Tyskland, som gör det möjligt för potentiella fastighetsköpare att förvärva fastigheter över hela världen eller att använda dem tillfälligt (långtidsuthyrning, leasing, tillfällig användning, etc.). Den primära uppgiften för RED PANDA är att organisera och genomföra alla nödvändiga stödåtgärder för köp och försäljning eller tillfälligt bruk av fastigheter, främst i internationell skala.

RED PANDA tillhandahåller alla tjänster efter bästa kunskap och övertygelse. RED PANDA tar dock inget ansvar för riktigheten av informationen som tillhandahålls av respektive leverantör och intresserade parter.

RED PANDA tillhandahåller en internetbaserad plattform för leverantörer och intressenter där objekten kan presenteras och undersökas.

RED PANDA följer intresserade parter individuellt i alla fastighetsrelaterade frågor, från och med valet av fastigheten, genom tillhandahållande av nödvändig information och dokument, till organiseringen av nödvändiga möten och tjänsteleverantörer.

RED PANDA tar ut en serviceavgift för de tjänster som tillhandahålls.

På grund av den tidigare nämnda aktiviteten upprätthåller RED PANDA affärsrelationer med både privata eller kommersiella blivande köpare samt till privata och kommersiella fastighetsleverantörer eller deras ombud. Andra affärsrelationer finns med olika tjänsteleverantörer, som är involverade vid behov i samband med respektive process (t.ex. arkitekter, försäkringsmäklare, finansiärer och andra).

RED PANDA ansvarar inte för innehållet och riktigheten av den information som överförs av respektive leverantör eller intresserad part, utan försöker förhindra tvivelaktiga erbjudanden och felaktig information. Leverantörer och/eller intresserade parter som medvetet tillhandahåller falsk och/eller icke-marknadsinformation kan oåterkalleligt och permanent uteslutas från att använda RED PANDA-plattformen av RED PANDA efter eget gottfinnande och vid en tidpunkt som anges av RED PANDA.

Eventuella skadeståndsanspråk från RED PANDA eller andra inblandade parter förblir opåverkade av detta undantag. Ett eventuellt skadeståndsanspråk från användaren av plattformen som är utesluten från användning uppstår inte av detta.

Affärsrelationerna mellan leverantören och kunden lyder under Förbundsrepubliken Tysklands lag. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort. Giltigheten av FN:s köplagstiftning är utesluten.

definitioner av termer

"RED PANDA":

RED PANDA eller RED PANDA Properties är en europeisk leverantör av tjänster inom fastighetssektorn och operatör av den elektroniska plattformen https://redpanda-properties.com

leverantörer

Leverantörer är alla fysiska eller juridiska personer registrerade på plattformen som publicerar fastighetserbjudanden på plattformen som tillhandahålls av RED PANDA plattform. Plattformen är den eller de mjukvarulösningar som gjorts tillgängliga av RED PANDA på Internet för visning, lagring och användning av fastighetserbjudanden

användare

Användare är alla privata och juridiska personer registrerade på plattformen som ser och/eller använder fastighetserbjudanden för allmän information, förvärv eller tillfällig användning av objekt eller tjänster som erbjuds

utsikt

Intressenter är fysiska eller juridiska personer som registrerar sig som användare på plattformen av privata eller affärsmässiga skäl och som kan vara köpare eller användare av  det/de objekt som erbjuds.

§1 Funktioner hos RED PANDA

1.1

RED PANDA är i första hand en tjänsteleverantör för fastighetsleverantörer och fastigheter        intressenter i en internationell miljö.

1.2

RED PANDA förbehåller sig rätten att själv agera som fastighetsmäklare i undantagsfall att vara.

1.3

RED PANDA stödjer också i den nationella och internationella miljön med Organisation av partnerskap i den kommersiella miljön, särskilt i initieringen och genomförande av joint ventures, leveransrelationer, samarbete m.m.

§2 Omfattning av tjänster:

Organisering av alla nödvändiga utnämningar och överenskommelser i samband med

 • Inhämta all nödvändig information om objektet/objekten i fråga
 • Kommunikation med inblandade leverantörer, intressenter och tjänsteleverantörer
 • Anordnande av alla nödvändiga konsultationer, besiktning, notarie- och myndighetsförordnanden
 • Organisation och tillhandahållande av tolkar

§3 Omfattning av tjänsterna för Talisman Reisen, en annan organisatorisk enhet inom      Grupp av företag (juridiskt: systerbolag till "RED PANDA")

Världsomspännande organisation (valfritt bokningsbar):

 • Resa till föremålen och returresa
 • nödvändiga överföringar
 • vistelsen på plats
 • resa in relevant region eller land
 • Tillhörande eller separata ytterligare rekreationsvistelser

De nödvändiga tjänsterna tillhandahålls av Talisman Travel enligt var och en tillämpliga allmänna villkor för Talisman Reisen individuellt organiserade och utförda enligt kundens krav och avgjorde. De kan användas oberoende av RED PANDA-servicepaketet.

§4 Användning av "RED PANDA"-plattformen, rättigheter och skyldigheter för leverantörer och användare

4.1

Både leverantörer av fastigheter och intresserade parter har rätt att använda uppgifterna som tillhandahålls av RED PANDA Plattform tillhandahålls för att lägga upp erbjudanden eller söka efter att ta del av fastighetserbjudanden. Säljare kan, efter eget gottfinnande, fastigheter genom Erbjud RED PANDA-plattformen, det finns inga specifikationer angående antal, objektegenskaper och Prisklasser på föremålen

4.2

Alla försök till felaktig, felaktig användning och i synnerhet alla försök till manipulation av data som inte godkänts av RED PANDA representerade objekt, deras egenskaper, priser, utbudet av tjänster eller själva plattformen.

4.3

För att använda plattformen registrerar alla leverantörer och intresserade sig och får en Användar-ID och ett tillhörande lösenord. Vid registrering är användaren skyldig att deponera sin nuvarande status (leverantör, intressent).

4.4

Användar-ID och lösenord kan endast nås av den registrerade deltagaren använda och inte göra dem tillgängliga för tredje part. Likaså är användaren för ansvarig för att skydda sitt användar-ID och lösenord från missbruk av tredje part är tillräckligt skyddade.

4.5

Data och information som tillhandahålls av RED PANDA, i synnerhet Kontaktuppgifter för leverantörer och användare eller intresserade parter samt de inblandade tjänsteleverantörerna,  är endast avsedda för respektive användare. En överföring till extern tredje part juridiska personer till personer som inte tillhör sin egen grupp av anställda är undantagna skriftligt medgivande från RED PANDA och ålägger förorenaren att betala respektive transaktionskostnader och/eller provision till RED PANDA.

4.6

RED PANDA förbehåller sig rätten i händelse av brott mot konfidentialitet och den resulterande följande, all felaktig användning av åtkomstdata och lösenord eller obehörigt röjande av konfidentiell information mot förorenarens skador till beloppet av den totala skadan.
 Vidare förbehåller sig RED PANDA rätten att utesluta respektive användare från någon tid specificerad av RED PANDA.

4.7

Om inte annat avtalats, accepteras fastighetserbjudanden endast efter godkännande RED PANDA publicerad på plattformen. RED PANDA förbehåller sig rätten att avslå erbjudanden avvika avsevärt från normala marknadsförhållanden, inte att publiceras och be leverantören att göra nödvändiga korrigeringar/justeringar.

4.8

Leverantörer och berörda parter är skyldiga att tillhandahålla all information i samband med sanningsenligt skildra objekten i fråga. I synnerhet påverkar detta alla Fastighetens egenskaper som har ett betydande inflytande på beslutet att köpa eller använda fastigheten har utsikter. Detsamma gäller alla som krävs av respektive intressent Information till relevant leverantör av objektet.

4.9

Leverantörer är skyldiga att reservera, sälja, hyra eller på annat sätt objekt som inte längre är tillgängliga omedelbart, men inom högst 7 kalenderdagar, markeras eller raderas i enlighet med detta.

4.10
Leverantörer och användare åtar sig att omedelbart informera RED PANDA om alla omständigheter som påverkar marknadsföringen av de objekt som visas på plattformen. Detta gäller särskilt när det gäller att avstå eller ändra avsikten att sälja.

§5 Priser och kostnader

5.1

Priserna som visas på RED PANDA-plattformen är sammansatta enligt följande:
Ursprungligt pris för leverantören av fastigheten, det objektrelaterade priset som samlats in av RED PANDA serviceavgift

5.2

Serviceavgiften eller mäklaravgiften som tas ut av RED PANDA baseras på ursprungliga anbudspriset för fastigheten som sattes under den första aktiveringen på RED PANDA plattform. Efterföljande justeringar av objektpriset, avvikande från Inledande erbjudande, påverkar inte de som upprättats och samlats in av RED PANDA serviceavgifter.

5.3

Tjänster som ingår i grundtjänsten för RED PANDA (grundpaket):

 • Upphandling av all nödvändig information om det eller de aktuella objekten
 • objekt inklusive tillhörande förfrågningar och detaljerad information
 • Genomföra korrespondens mellan inblandade parter
 • Samordning av nödvändiga möten
 • Visa möten (2 dagar)
 • Tolktid (2 dagar: 1 dags besiktningstid + notarie ELLER 2 dagar med besök)
 • Anordnande av 1 notarieförordnande
 • Ytterligare användbar information om landet, stadsmiljön, eventuella byggregler mm.

5.4

Kostnader som inte ingår i baspaketet:

 • Mäklararvoden för mäklare som är anställda av leverantörer och/eller intressenter eller fysiska eller juridiska personer på uppdrag av dem.
 • Dessa förhandlas individuellt mellan leverantörer och intresserade parter eller av de inblandade mäklarna/agenterna och är inte en del av tjänsterna och kostnaderna för RED PANDA
 • Kostnader för tilläggstjänster utanför det definierade basomfattningen av tjänster
 • Tjänstekostnader, avgifter, anskaffningskostnader, andra kringkostnader i samband med respektive fastighet m.m.
 • Notariekostnader

5.5

Valfria tjänster som ska bokas utöver baspaketet (extra kostnader):

 • Arkitekttjänster
 • Hantverkartjänster
 • Anordnande av ytterligare möten utöver grundpaketet, t.ex. med myndigheter, energi- och vattenförsörjningsföretag m.m.
 • Ytterligare tolkuppdrag och/eller notarieförordnande
 • Inhämta försäkringsofferter
 • Andra organisatoriska åtgärder som inte är direkt relaterade till förvärvet eller användningen av fastigheten
 • specialprojekt på kundförfrågan

5.6

Transaktionskostnader

 • Registrering som leverantör eller användare på plattformen som tillhandahålls av RED PANDA är kostnadsfri
 • Vid varje försäljning eller förmedling av ett objekt som publiceras på plattformen, där kombinationen mellan leverantören och den intresserade parten/kunden mest sannolikt eller orsakats av publiceringen på plattformen som beskrivs här, har RED PANDA rätt till en serviceavgift i det belopp som anges i bilaga #1 till dessa allmänna avtal.
 • Transaktionskostnaderna uppstår per objekt
 • Transaktionskostnaderna ska betalas av den berörda parten.

5.7

Behörighet till mäklar- och transaktionsavgifter

Ett anspråk på mäklarprovision för RED PANDA uppstår under följande villkor:

 • Ingåendet av kontraktet ingås med största sannolikhet eller kausalt via plattformen "Red Panda".
 • Leverantörer och köpare är privatpersoner eller juridiska personer eller fysiska eller juridiska personer på uppdrag av dem som har en nära personlig eller juridisk relation med leverantören eller köparen
 • Det finns ingen mäklare på uppdrag av dessa parter på kundens sida eller på leverantörens sida

Rätt till transaktionskostnader för användning av RED PANDA-plattformen uppstår under förutsättning att leverantörer och köpare eller deras agenter sluter avtal med hjälp av Red Panda-plattformen.

5.8

I den mån kontakten mellan leverantören och användaren/kunden inte förmedlas av        plattformen "RED PANDA" har kommit till, leverantörer och/eller användare måste dock senast inom 7 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan till RED PANDA för att skriftligen bevisa (via brev eller e-post) att den fastighetsrelaterade kontakten INNAN användningen av RED PANDA-plattformen. Är denna information inte given eller inte punktligt fortsätter RED PANDAs anspråk på ersättning att existera fullt ut.

5.9

Arkitekttjänster

Arkitekttjänster kan bokas valfritt på kundens begäran och är inte en del av Grundpaket med RED PANDA.

Omfattning av arkitekttjänster:

 • upp till 3 objektutkast till fast pris
 • Utveckling av ett föredraget förslag valt från utkasten fram till det färdiga projektet inklusive dimensionering, areaberäkningar och vyer

Kostnader för arkitekttjänster:

 • Fördelaktigt fast pris i enlighet med bilaga #1 till dessa allmänna villkor för fastigheter med en total yta per fastighet på upp till 200 m² bo- och/eller användbar yta
 • för större eller speciella behov: individuella kostnader enligt överenskommelse mellan arkitekten anställd av RED PANDA och beställaren

§6 Valuta, växelkursrisk

6.1

Priserna som visas på RED PANDA-plattformen är baserade på €. Priser i respektive      Leverantörer måste också visa sin hemmavaluta i €.

6.2

RED PANDA beräknar uppkomna kostnader och serviceavgifter uteslutande på basis valutan "€". Eventuella växelkursfluktuationer är på bekostnad av respektivegäldenär. Referensdatum för var och en av gäldenären till RED PANDA och uppdragsgivare med skuldlösande effekt är respektive belopp Faktureringsdatum för fakturan skapad av RED PANDA beroende på nyckeldatum tillämpligt, respektive börskurs.

6.3

Övriga valutarisker, i synnerhet med avseende på oförutsedda kostnader som uppstår lokalt på den berörda partens bekostnad.

§7 Betalningsvillkor, betalningssätt

7.1

Alla serviceavgifter och andra kostnader som tas ut av RED PANDA förfaller till betalning inom 10 dagar utan avdrag.

7.2

RED PANDA förbehåller sig rätten att neka fakturor i sin helhet under vissa förutsättningar      Ingående av (notarie) köp-, hyres-, leasing- eller andra användningskontrakt eller Helt utförda tjänster i sin helhet, alternativt som delfakturor, som ska faktureras (förskottsbetalning, insättningar och betalningar på konto).

7.3

RED PANDA förbehåller sig rätten att ta betalt för utebliven betalning eller sen betalning av fakturan tillhandahållna serviceavgifter:

 • att blockera respektive användare av plattformen tillfälligt eller permanent från vidare användning av plattformen
 • att avaktivera eller radera alla ytterligare erbjudanden från respektive leverantör
 • avaktivera eller ta bort bevakningslistor över leverantörer och/eller intresserade parter
 • Inleda nödvändiga utomrättsliga eller rättsliga åtgärder för att driva in fordringar
 • vid behov ingå kommersiella kreditförsäkringsavtal för att säkra fordringarna och i detta sammanhang rapportera fordringarnas gäldenärer med motsvarande negativa egenskaper till tjänsteleverantören/tjänsterna på grundval av avtalsförpliktelserna

§8 Dataskydd

De personuppgifter som samlas in under RED PANDAs verksamhet är föremål för de strikta reglerna i europeisk lagstiftning och i synnerhet den tyska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Red Panda använder endast personuppgifter för det affärsändamål som beskrivs i dessa allmänna villkor.

§9 Avbokningsregler för konsumenter

ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning dra tillbaka. Uppsägningstiden är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss

RED PANDA Egenskaper
Herr Mario Totzek
Prager Strasse 326
D – 04289 Leipzig

E-post: contact@redpanda-properties.com

informera dig om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (via brev eller e-post).

För att klara avbokningsfristen räcker det att du skickar meddelandet i läsbar skrift via Utöva ångerrätten före utgången av ångerfristen med ett fullständigt angivet datum och skicka signatur eller digital signatur.

§10 avskiljbarhetsklausul

Skulle enskilda bestämmelser i detta kontrakt vara ineffektiva eller omöjliga att genomföra eller ingående av avtalet blir ineffektivt eller ogenomförbart, effektiviteten av I övrigt opåverkad av kontraktet.

§11 Bekräftelse av de allmänna villkoren

Varje användare deklarerar sig själv genom att skapa sitt eget användar-ID och tillhörande Få tillgång till data med överenskommelserna i dessa villkor samt kostnader eller avgifter enligt bilaga #1 och erkänner dem uttryckligen.

§12 Tvister

Alla tvister relaterade till detta avtal ska lösas i godo.Om en uppgörelse i godo inte nås är den exklusiva jurisdiktionen Leipzig, Förbundsrepubliken Tyskland.
Utöver detta avtal gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.

§13 Översättningar eller versioner av de allmänna villkoren, vilka inte är det skrevs på tyska

Alla versioner på andra språk som avviker från den tyskspråkiga versionen av GTC andra än tyska är att anse som översättningar. Dessa versioner har gjorts efter bästa kunskap och samvete översatt. I princip är dock endast den nuvarande versionen giltig Version på tyska.

Regler och villkor RED PANDA Properties
Version 1.0

Leipzig, 5 januari 2022


 
Cookies
Cookies förklarade kort:

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens enhet för att lagra viss information. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet skickas informationen i kakorna tillbaka till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats som cookien tillhör ("Third Party Cookie").

Genom den information som lagras och returneras i cookien, erkänner respektive webbplats att användaren redan har öppnat och besökt den med webbläsaren på sin slutanordning. Vi använder denna information för att kunna visa webbplatsen optimalt för användaren enligt hans intressen.

Men bara cookien själv identifieras på enheten. Ytterligare lagring av personuppgifter sker endast om användaren ger oss sitt uttryckliga medgivande eller om denna lagring är absolut nödvändig för att kunna använda den erbjudna och uppringda tjänsten.

 

Samtycke till användning av kakor

Kakor som inte är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats används endast efter att du har gett ditt samtycke. Genom att ge samtycke till användning av cookies på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), samtycker användaren till användningen av cookies.

Användaren kan justera sina cookie-inställningar individuellt när som helst, till exempel genom att aktivera eller inaktivera enskilda cookie-kategorier.

 

Inaktivering eller radering av alla cookies

Användaren kan ställa in sin webbläsare så att lagring av kakor på sin enhet i allmänhet förhindras eller han frågas varje gång om han accepterar inställningen av cookies. När den är inställd kan användaren radera cookies när som helst. Hur det fungerar beskrivs i hjälpfunktionen för respektive webbläsare eller sök här via Google.

En allmän avaktivering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

 

Rättslig grund

Om användaren har gett samtycke till användning av kakor på grundval av ett meddelande från oss på webbplatsen ("cookie banner"), är lagenligheten för databehandling baserad på artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. en GDPR. Om inget medgivande begärs, berättigar vårt legitima intresse (dvs intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av denna webbplats och tjänster) i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 meningen 1. f GDPR är den rättsliga grunden för användning av cookies.

 

Använda kategorier av kakor:

1. Strikt nödvändiga kakor
De strikt nödvändiga cookies används endast av webbplatsens operatör. Dessa cookies säkerställer funktioner utan vilka denna webbplats inte kan användas som avsedd. Därför kan absolut nödvändiga cookies inte inaktiveras eller aktiveras individuellt.

2. Funktionella kakor
De funktionella kakorna gör det möjligt för denna webbplats att spara information som redan tillhandahålls av användaren och att erbjuda förbättrade och personliga funktioner baserade på detta. Dessa kakor samlar in och lagrar endast anonymiserad information. Dessa cookies spårar inte användarrörelser på andra webbplatser.

3. Prestandakakor
Prestandakakorna samlar information om hur denna webbplats används. Webbplatsoperatören använder dessa kakor för att förbättra webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktionalitet.

Inaktivering av funktionella cookies och prestandakakor kan leda till funktionella begränsningar på denna webbplats.

4. Marknadsföring / cookies från tredje part
Marknadsföring / tredjepartscookies kommer bland annat från externa reklamföretag och används för att samla information om webbplatserna som användaren besöker, t.ex. att skapa målgruppsorienterad reklam för användaren.

 

Här är information om cookies vi använder på vår webbplats:

1. Strikt nödvändiga kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Den här webbplatsen  bbreite Optimerad leverans av bilder för smartphones  1 år 
Den här webbplatsen  cookie_dismiss_ty
p
Kommer ihåg beslutet för cookie-kategorierna som ska användas  1 år 
Den här webbplatsen  PHPSESSID Identifiering av sessionen  med att stänga webbläsaren 
Den här webbplatsen  resolution Optimerad leverans av bilder för smartphones  7 dagar 


2. Funktionella kakor

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


3. Prestanda cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


4. Marknadsföring / tredje parts cookies

Leverantör Namn Ändamål Giltighet
Inga poster tillgängliga


Du har för närvarande godkänt dessa kategorier:


Här kan du ändra dina samtyckesinställningar:


 
Privacy Policy

Innehållet i onlineerbjudandet


Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk mot upphovsmannen, som avser materiell eller immateriell karaktär som orsakas av användning eller icke-användning av den information som lämnas eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, såvida det inte finns bevis för avsiktligt eller grovt vårdslöst fel från upphovsmannens sida.

 Alla erbjudanden kan komma att ändras och inte vara bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande eller att upphöra med publiceringen tillfälligt eller permanent.
Referenser och länkar


När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft om författaren har kunskap om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll.

 Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunkten för inrättandet av länken var inget olagligt innehåll igenkännligt på de sidor som skulle länkas. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet av de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrades efter att länken hade angetts. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som anges i författarens eget Internet-erbjudande samt för poster från tredje part i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och i alla andra former av databaser som skapats av författaren, till vilka innehåll extern skrivåtkomst är möjlig. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan framlagda information, är endast leverantören av den sida till vilken hänvisningen gjordes ansvarig, inte den som bara hänvisar till respektive publicering via länkar.
Upphovsrätts- och varumärkesrätt


Författaren strävar efter att observera upphovsrätten till de bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller för att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.

Alla varumärken och varumärken som nämns i Internet-erbjudandet och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i respektive giltig varumärkeslagstiftning och de respektive registrerade ägarnas äganderätt. Bara omnämnandet leder inte till slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!

Upphovsrätten till publicerade objekt som skapats av författaren själv förblir endast hos författaren till sidorna. Dubbelarbete eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga samtycke.
Privatliv

Om det finns möjlighet att ange personuppgifter eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) inom Internet-erbjudandet, sker användarens utlämnande av dessa uppgifter på uttrycklig frivillig basis. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - också tillåtet utan specifikation av sådana uppgifter eller under specifikation av anonymiserade uppgifter eller en pseudonym. Det är inte tillåtet att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts i avtrycket eller jämförbar information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser från tredje part för överföring av information som inte uttryckligen begärs. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden i händelse av brott mot detta förbud.
Registrering på vår hemsida


Vid registrering för användning av våra personliga tjänster samlas vissa personuppgifter in, till exempel namn, adress, kontakt- och kommunikationsuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du få tillgång till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att ändra eller ta bort de uppgifter som tillhandahålls under registreringen när som helst om det behövs. Naturligtvis kommer vi också att ge dig information om de personuppgifter vi har lagrat om dig när som helst. Vi är också glada att korrigera eller radera dem på din begäran, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter mot motsatsen. För att kontakta oss i detta sammanhang, vänligen använd de kontaktuppgifter som tillhandahålls i slutet av denna dataskyddsdeklaration. 

Tillhandahållande av avgiftsbaserade tjänster


För att tillhandahålla avgiftsbaserade tjänster begär vi ytterligare uppgifter, till exempel e.B. betalningsuppgifter. För att skydda säkerheten för dina uppgifter under överföringen använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.B SSL) via HTTPS.
Nyhetsbrev


När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du tillhandahåller att användas uteslutande för detta ändamål. Prenumeranter kan också informeras via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (till exempel ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller tekniska omständigheter). För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en registrering faktiskt görs av ägaren till en e-postadress använder vi förfarandet "dubbel opt-in". För detta ändamål loggar vi beställningen av nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemejl och mottagandet av det svar som begärs här. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in. Uppgifterna kommer uteslutande att användas för att skicka nyhetsbrevet och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter och dess användning för att skicka nyhetsbrevet  när som helst. I varje nyhetsbrev hittar du en motsvarande länk. Dessutom kan du avsluta prenumerationen när som helst direkt på denna webbplats eller informera oss om din önskan via de kontaktalternativ som anges i slutet av detta dokument.
Kontakt


Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar att lagras i syfte att behandla begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.
Radering eller blockering av data


Vi följer principerna om dataundvikande och dataekonomi. Vi lagrar därför endast dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de olika lagringsperioder som föreskrivs i lag. När respektive syfte har upphört att existera eller dessa perioder har löpt ut, kommer motsvarande uppgifter rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.


Användning av Google Analytics


Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder så kallade "cookies", det vill säga textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men på grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som är tillgängligt under följande länk: Webbläsartillägg för deaktivering av Google Analytics.

Förutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie installeras på din enhet. Detta förhindrar att Google Analytics samlar in data för den här webbplatsen och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien förblir installerad i din webbläsare.
Användning av skriptbibliotek (Google Webfonts)


För att visa vårt innehåll korrekt och grafiskt tilltalande i webbläsare använder vi skriptbibliotek och teckensnittsbibliotek som e.B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) på denna webbplats. Googles webbteckensnitt överförs till webbläsarens cache för att undvika flera inläsningar. Om webbläsaren  inte stöder Googles webbteckensnitt eller förhindrar åtkomst visas innehållet i ett standardteckensnitt.

Om du anropar skriptbibliotek eller teckensnittsbibliotek utlöses automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt – men för närvarande också oklart om och i så fall för vilka ändamål – att operatörer av motsvarande bibliotek samlar in data.

Biblioteksoperatören Googles sekretesspolicy hittar du här: https://www.google.com/policies/privacy/

 


Användning av Google Maps


Den här webbplatsen använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information. När Google Använder Google Maps samlar google också in, bearbetar och använder data om besökarnas användning av kartfunktionerna. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy . Där kan du också ändra dina inställningar för skydd av personuppgifter i dataskyddscentret.

Detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna data i samband med Googles produkter hittar du här.

 


Inbäddade YouTube-videor


På några av våra webbplatser bäddar vi in Youtube-videor. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-plugin upprättas  en anslutning till Youtube-servrar  . Youtube informeras  om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på  ditt Youtube-konto kan YouTube  tilldela dig ditt surfbeteende personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt  Youtube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

Alla som har inaktiverat lagringen av cookies för Googles annonsprogram behöver inte förvänta sig sådana cookies  när de tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Mer information om dataskydd på "Youtube" finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Sociala plugins


Sociala plugins av leverantörerna nedan används på våra webbplatser. Du kan känna igen plugins genom att de är markerade med motsvarande logotyp. Under vissa omständigheter skickas information, som även kan innehålla personuppgifter, till tjänsteleverantören via dessa plugins  och vid behov användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar omedveten och oönskad insamling och överföring av data till tjänsteleverantören genom en 2-klickslösning. För att aktivera ett önskat socialt plugin måste det först aktiveras genom att klicka på motsvarande switch. Endast genom denna aktivering av plugin utlöses insamlingen av information och dess överföring till tjänsteleverantören. Vi samlar inte in några personuppgifter själva genom sociala  plugins eller deras användning. Vi har inget inflytande på vilka data ett aktiverat plugin samlar in och hur det används av leverantören. För närvarande måste det antas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster kommer att utökas och åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information kommer att samlas in och användas. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna försöker lagra cookies på den dator som används. Vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används finns i respektive tjänsteleverantörs dataskyddsinformation. Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida. Vi har integrerat
de sociala medieknapparna
för följande företag på vår webbplats:

- Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
- Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94107 - USA)
-
Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Park - XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Tyskland)
Dina rättigheter till information, rättelse, blockering, radering och invändning


Du har rätt att när som helst få information om dina personuppgifter som lagras av oss. Du har också rätt till rättelse, blockering eller, förutom föreskriven datalagring för affärstransaktioner, radering av dina personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finns längst ner. För att en låsning av data ska kunna beaktas när som helst måste dessa uppgifter lagras i en låsfil för kontrolländamål. Du kan också begära radering av uppgifterna, såvida det inte finns en rättslig arkiveringsskyldighet. Om en sådan skyldighet föreligger kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran. Du kan göra ändringar eller återkalla ditt samtycke genom att meddela oss i enlighet med detta med verkan för framtiden.


Insamling av allmän information


När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär automatiskt in. Denna information (serverloggfiler) omfattar till exempel typ av webbläsare, vilket operativsystem som används, domännamnet för din Internetleverantör och liknande. Detta är uteslutande information som inte tillåter några slutsatser om din person. Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på webbplatser som du begär och är obligatoriskt när du använder Internet. Anonym information av detta slag utvärderas statistiskt av oss för att optimera vår webbplats och tekniken bakom den.
 Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet


Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av Internet-erbjudandet från vilket hänvisning gjordes till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt bör motsvara den tillämpliga rättsliga situationen, påverkas de återstående delarna av dokumentet inte i deras innehåll och giltighet.
Ändringar i vår integritetspolicy


Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller gällande rättsliga krav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.B. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller sedan för ditt nya besök.

Sekretesspolicyn skapades med integritetspolicygeneratorn för activeMind AG.

 


 
Ångerrättspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. per telefon, brev per post, fax eller e-post).

 

Återkallelsen ska ställas till följande adress:

Red Panda Properties , Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

telefon: +49 341 319 580 31
mobil: +49 1575 847 49 27
E-post: contact@redpanda-properties.com

Du kan använda bifogat standardformulär för återkallande, men det är inget krav.

Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

 

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar andelen av de tjänster som redan har tillhandahållits fram till den tidpunkt då du meddelar oss om utövandet av ångerrätten i fråga om detta avtal jämfört med den totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i avtalet.