Adres
Red Panda Properties, Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

Telefoon: +49 341 319 580 31
Mobiele telefoon: +49 1575 847 49 27


BTW-nr: DE 282 445 986
Bedrijfsleider: Mario Totzek

Bondsrepubliek Duitsland

Erkend makelaar volgens §34c Abs.1 GewO

Erkende verzekeringsmakelaar volgens §34d Abs.1 Commercial Code Insurance Broker Register, goedkeuringsnummer D-9CN8-9W2QP85

Verantwoordelijke vergunningverlenende instantie: IHK Leipzig, Goerdelerring 5, d - 04109 Leipzig

Consumenteninformatie: online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers /odr/ main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE


 
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RED PANDA

Versie 1.0

Status januari 2022

 

Voorwoord

RED PANDA Properties (afgekort "RED PANDA") is een in Duitsland gevestigd dienstverlenend bedrijf dat geïnteresseerden in onroerend goed de mogelijkheid biedt wereldwijd onroerend goed te kopen of tijdelijk te gebruiken (lange termijn verhuur, leasing, tijdelijk gebruik, enz.).

De voornaamste taak van RED PANDA is het organiseren en uitvoeren van alle noodzakelijke ondersteunende maatregelen voor de aankoop en verkoop of het tijdelijk gebruik van onroerend goed, voornamelijk op internationale schaal.

RED PANDA levert alle diensten naar eer en geweten. RED PANDA aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door de respectieve verkopers en belangstellenden verstrekte informatie.

RED PANDA biedt een op internet gebaseerd platform voor aanbieders en belangstellenden waarop de objecten kunnen worden gepresenteerd en onderzocht.

RED PANDA begeleidt geïnteresseerden individueel in alle zaken die met onroerend goed te maken hebben, te beginnen met de selectie van het onroerend goed, via het verstrekken van de vereiste informatie en documenten, tot het organiseren van de nodige afspraken en dienstverleners.

RED PANDA rekent een vergoeding aan voor de geleverde diensten.

Op basis van de voornoemde activiteiten onderhoudt RED PANDA zakelijke relaties met zowel particuliere als commerciële potentiële kopers en verkopers.

of commerciële kandidaat-kopers, alsmede aan particuliere en commerciële onroerendgoedaanbieders of hun makelaars. Voorts bestaan er zakelijke relaties met diverse dienstverleners die naar behoefte bij het respectieve proces betrokken zijn (b.v. architecten, verzekeringsmakelaars, financiers en anderen).

RED PANDA is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de informatie die door de respectieve aanbieder of belanghebbende wordt doorgegeven, maar probeert dubieuze aanbiedingen en onjuiste informatie te voorkomen. Aanbieders en/of geïnteresseerden die opzettelijk onjuiste en/of niet-marktconforme informatie verstrekken, kunnen door RED PANDA naar eigen goeddunken en op een door RED PANDA te bepalen tijdstip onherroepelijk en permanent worden uitgesloten van het gebruik van het RED PANDA platform.

Eventuele aanspraken op schadevergoeding van RED PANDA of andere betrokken partijen blijven door deze uitsluiting onaangetast.

Een eventuele vordering tot schadevergoeding door de gebruiker van het van gebruik uitgesloten platform vloeit hieruit niet voort.

De zakelijke relaties tussen de aanbieder en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.

Definities van termen

"RED PANDA":

RED PANDA of RED PANDA Properties is een Europese aanbieder van diensten in de vastgoedsector en exploitant van het elektronische platform https://redpanda-properties.com

Aanbieder

Aanbieders zijn alle op het platform geregistreerde natuurlijke personen of rechtspersonen die vastgoedaanbiedingen publiceren op het door RED PANDA ter beschikking gestelde platform.

Platform

Het platform is de door RED PANDA op het internet aangeboden softwareoplossing(en) voor de presentatie, het opslaan en het gebruik van vastgoedaanbiedingen.

Gebruiker

Gebruikers zijn alle op het platform geregistreerde particuliere en rechtspersonen die vastgoedaanbiedingen bekijken en/of gebruiken met het oog op algemene informatie, aankoop of tijdelijk gebruik van aangeboden objecten of diensten.

Belanghebbende

Geïnteresseerde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich om particuliere of zakelijke redenen als gebruiker op het platform hebben geregistreerd en die de koper of gebruiker van het (de) aangeboden object(en) kunnen zijn.

§1 Functies van RED PANDA

1.1

RED PANDA is voornamelijk actief als dienstverlener voor verkopers van onroerend goed en      belanghebbende partijen in de internationale omgeving.

1.2

RED PANDA behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen op te treden als makelaar in onroerend goed.

1.3

Daarnaast verleent RED PANDA in de nationale en internationale omgeving steun aan de  partnerschappen in de commerciële omgeving, met name bij het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke en uitvoering van joint ventures, leveringsrelaties, samenwerkingsverbanden, enz.

§2 Omvang van de diensten:

Organisatie van alle nodige afspraken en regelingen in verband met

 • de verkrijging van alle nodige informatie over het (de) betrokken voorwerp(en)
 • communicatie met de betrokken leveranciers, belanghebbende partijen en dienstverleners
 • organisatie van alle nodige raadplegingen, afspraken voor inspecties, notarissen en autoriteiten
 • Organisatie en terbeschikkingstelling van tolken.

§3 Omvang van de diensten van Talisman Reisen, een verdere organisatorische eenheid binnen de groep van bedrijven (juridisch: zusterbedrijf van "RED PANDA")

Wereldwijde organisatie (optioneel te boeken):

 • de reizen naar de objecten, evenals de terugreis
 • de nodige overschrijvingen
 • het verblijf ter plaatse
 • de reis binnen de betrokken regio of het betrokken land
 • samenhangende of afzonderlijke bijkomende recreatieve verblijven

De vereiste diensten worden door Talisman Reisen individueel georganiseerd in overeenstemming met de respectieve georganiseerd, uitgevoerd en individueel gefactureerd door Talisman Reisen in overeenstemming met de klant en gefactureerd. Ze kunnen onafhankelijk van het RED PANDA servicepakket worden gebruikt.

§4 Gebruik van het platform "RED PANDA", rechten en plichten van de aanbieders en gebruikers

4.1

Zowel aanbieders van onroerend goed als geïnteresseerden mogen gebruik maken van het door RED PANDA aangeboden platform voor het platform dat door RED PANDA ter beschikking wordt gesteld voor het plaatsen van aanbiedingen of het zoeken naar  onroerend goed aanbiedingen. Verkopers mogen naar eigen goeddunken eigendommen aanbieden via het RED PANDA platform. RED PANDA platform naar eigen goeddunken; er zijn geen eisen met betrekking tot het aantal, de eigenschappen of prijscategorieën van de objecten.

4.2

Niet toegestaan zijn alle pogingen om het platform te misbruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld is, en en in het bijzonder alle pogingen tot manipulatie van de getoonde voorwerpen, hun eigenschappen, prijzen en  eigenschappen, prijzen, het dienstenaanbod of het platform zelf die niet door RED PANDA zijn goedgekeurd. platform zelf.

4.3

Om het platform te kunnen gebruiken, registreert en ontvangt iedere aanbieder en belanghebbende een gebruikers-ID en een bijbehorend wachtwoord. Bij de registratie wordt de gebruiker om zijn huidige status (Verstrekker, Belanghebbende) in te voeren.

4.4

Gebruikers-ID en wachtwoord zijn alleen toegankelijk voor de geregistreerde deelnemer gebruiken en niet voor derden toegankelijk te maken. Evenzo is de gebruiker in het voordeel verantwoordelijk voor het beschermen van zijn gebruikers-ID en wachtwoord tegen misbruik door derden voldoende beschermd zijn.

4.5

De door RED PANDA ter beschikking gestelde gegevens en informatie, met name  contactgegevens van de dienstverleners en de gebruikers of belanghebbende partijen, alsmede de betrokken dienstverleners, zijn uitsluitend bestemd voor de respectieve gebruikers. Elke bekendmaking aan externe derden, in het geval van  rechtspersonen aan personen die niet tot hun eigen kring van werknemers behoren, is verboden zonder de zonder de schriftelijke toestemming van RED PANDA en verplicht de opdrachtgever tot betaling van de respectieve de respectieve transactiekosten en/of makelaarscommissie aan RED PANDA.

4.6

RED PANDA behoudt zich het recht voor om in geval van schending van de vertrouwelijkheid en het daaruit voortvloeiende mogelijke misbruik van toegangsgegevens en wachtwoorden of de ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie, van de veroorzaker schadevergoeding te eisen ten belope van de respectieve totale geleden schade. Bovendien behoudt RED PANDA zich het recht voor om de respectieve gebruiker op elk door RED PANDA bepaald moment uit te sluiten.

4.7

Tenzij anders overeengekomen, worden vastgoedaanbiedingen pas na vrijgave door RED PANDA op het platform gepubliceerd. RED PANDA behoudt zich het recht voor offertes te verwerpen die afwijken van aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke marktvoorwaarden en de aanbieder te verzoeken de nodige correctie/aanpassing aan te brengen.

4.8

Verkopers en geïnteresseerden zijn verplicht alle informatie met betrekking tot de betreffende eigendommen naar waarheid weer te geven. Dit geldt met name voor alle kenmerken van het onroerend goed die een significante invloed hebben op de beslissing van de aspirant-koper om het onroerend goed te kopen of te gebruiken. de beslissing van de belanghebbende om het goed te kopen of te gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle informatie die door de respectieve belanghebbende wordt verlangd. informatie die de betrokken belanghebbende nodig heeft ten aanzien van de betrokken verstrekker van het voorwerp.

4.9

Aanbieders zijn verplicht om gereserveerde, verkochte, verhuurde of om andere redenen niet langer niet meer onmiddellijk beschikbaar, maar binnen een maximum van 7 kalenderdagen,  binnen een termijn van maximaal 7 kalenderdagen.

4.10

Aanbieders en gebruikers verplichten zich ertoe RED PANDA onverwijld op de hoogte te brengen van alle omstandigheden die omstandigheden die van invloed zijn op de afzet van de op het platform getoonde voorwerpen. Deze    geldt met name ten aanzien van het opgeven of wijzigen van het voornemen tot verkoop.

§5 Prijzen en kosten

5.1

De prijzen op het RED PANDA platform zijn als volgt samengesteld:

 • oorspronkelijke prijs van de leverancier van het eigendom
 • de door RED PANDA aangerekende vastgoedgerelateerde servicekosten.

 

5.2

De service fee of courtage die RED PANDA in rekening brengt is gebaseerd op de oorspronkelijke aanbiedingsprijs van het onroerend goed ingesteld tijdens de eerste activering op de RODE PANDA-platform. Latere aanpassingen van de objectprijs, afwijkend van Eerste aanbod, heeft geen invloed op de aanbiedingen die zijn opgesteld en verzameld door RED PANDA servicekosten.

5.3

Diensten die deel uitmaken van de basisdienstverlening van RED PANDA (basispakket):

 • verwerving van alle nodige informatie over het (de) betrokken voorwerp(en), met inbegrip van de relevante 
 • met inbegrip van de relevante onderzoeken en gedetailleerde informatie
 • Het voeren van de correspondentie tussen de betrokken partijen
 • Coördinatie van de nodige afspraken
 •  Bezichtigingsafspraken (2 dagen)
 • Tolkafspraken (2 dagen: 1 dag inspectieafspraak + notaris OF 2 dagen met bezichtigingen)
 • Organisatie van 1 notarisbenoeming
 • aanvullende nuttige informatie over het land, de stedelijke omgeving, eventuele bouwvoorschriften, enz.

5.4

Kosten die niet in het basispakket zijn begrepen:

 • Makelaarskosten voor de makelaars waarop aanbieders en/of belanghebbenden of natuurlijke of rechtspersonen die door hen zijn aangesteld, een beroep doen.
 • Deze worden individueel onderhandeld tussen de aanbieders en de belanghebbende partijen of door de door hen ingeschakelde makelaars/agenten en maken geen deel uit van de diensten en kosten van RED PANDA.
 • kosten voor aanvullende diensten buiten de vastgestelde basisomvang van de diensten
 • officiële kosten, honoraria, verwervingskosten, andere bijkomende kosten in verband met het respectieve onroerend goed, enz.
 • kosten van de notaris

5.5

Optionele diensten die bovenop het basispakket kunnen worden geboekt (extra kosten):

 • Architectenbureau diensten
 • diensten van ambachtslieden
 • Organisatie van aanvullende afspraken naast het basispakket, bijvoorbeeld met overheden, energie- en watervoorzieningsbedrijven, enz.
 • Extra tolk- en/of notarisafspraken
 • Het verkrijgen van verzekering quotes
 • andere organisatorische maatregelen die niet rechtstreeks verband houden met de verwerving of het gebruik van het onroerend goed
 • speciale projecten op verzoek van de klant

5.6

Transactiekosten

 • Registratie als aanbieder of gebruiker op het door RED PANDA aangeboden platform is gratis.
 • Voor elke verkoop of bemiddeling van een op het platform gepubliceerd object, waarbij de match tussen de aanbieder en de geïnteresseerde/klant met overwegend waarschijnlijkheid of oorzakelijk tot stand is gekomen door de hier beschreven publicatie op het platform, heeft RED PANDA recht op een service fee ter hoogte van het bedrag zoals vermeld in bijlage #1 van deze AV.
 • De transactiekosten worden gemaakt per object
 • De transactiekosten zijn voor rekening van de belanghebbende

5.7

In aanmerking komen voor makelaars- en transactiekosten

Aanspraak op bemiddelingsprovisie voor RED PANDA ontstaat onder de volgende voorwaarden:

 • De totstandkoming van het contract komt hoogstwaarschijnlijk of causaal tot stand via het "Red Panda"-platform
 • Aanbieders en afnemers zijn particulieren of rechtspersonen of in opdracht van hen natuurlijke of rechtspersonen die een nauwe persoonlijke of juridische relatie hebben met de aanbieder of afnemer
 • Er is geen makelaar in opdracht van deze partijen aan de kant van de klant of aan de kant van de aanbieder

Recht op transactiekosten voor het gebruik van het RED PANDA-platform ontstaat op voorwaarde dat aanbieders en kopers of hun agenten contracten afsluiten met behulp van het Red Panda-platform.

5.8

Voor zover het contact tussen de aanbieder en de gebruiker/klant niet wordt bemiddeld door de platform "RED PANDA" is ontstaan, providers en/of gebruikers moeten maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan RED PANDA om schriftelijk (per brief of e-mail) te bewijzen dat de woninggerelateerde contactpersoon BEFORE het gebruik van het RED PANDA-platform.

Is deze informatie niet gegeven blijft de aanspraak op vergoeding van RED PANDA onverminderd bestaan.

5.9

Diensten van architecten

Architectendiensten kunnen op verzoek van de klant optioneel worden geboekt en maken geen deel uit van de basispakket van RED PANDA.

Omvang van de diensten van de architect:

 • tot 3 woningontwerpen tegen een vaste prijs
 • Ontwikkeling van een voorkeursvoorstel vanaf de schetsen tot het voltooide project incl. dimensionering, oppervlakteberekeningen en aanzichten.

Kosten van de architectendiensten:

 • Gunstige vaste prijs conform bijlage #1 van deze Algemene Voorwaarden voor objecten met een totale oppervlakte per object van maximaal 200 m² woonoppervlakte en/of gebruiksoppervlakte
 • voor grotere of speciale behoeften: individuele kosten in coördinatie tussen de door RED PANDA aangestelde architect en de opdrachtgever.

§6 Valuta- en wisselkoersrisico

6.1

De prijzen die op het RED PANDA platform worden getoond zijn gebaseerd op €. Prijzen in de respectieve valuta moeten ook door de aanbieders in € worden weergegeven.

6.2

RED PANDA factureert ontstane kosten en vergoedingen voor diensten uitsluitend op basis van de op basis van de munteenheid "€". Eventuele wisselkoersschommelingen komen ten laste van de respectieve debiteur. Eventuele koersschommelingen zijn voor rekening van de respectievelijke schuldenaar. Peildatum voor elk van de debiteuren aan RED PANDA en de      ingehuurde dienstverleners met schuldverlossend effect is het respectieve bedrag      Factuurdatum van de factuur aangemaakt door RED PANDA afhankelijk van de peildatum      van toepassing, respectievelijke beurskoers.

6.3.

Andere valutarisico's, met name met betrekking tot ter plaatse gemaakte extra kosten, zijn voor rekening van de belanghebbende. zijn voor rekening van de belanghebbende.

§7 Betalingsvoorwaarden, betalingsmodaliteiten

7.1

Alle door RED PANDA gefactureerde vergoedingen voor diensten en andere kosten zijn betaalbaar binnen moeten binnen 10 dagen zonder aftrek worden betaald.

7.2

RED PANDA behoudt zich het recht voor om, onder bepaalde voorwaarden, facturen volledig te weigeren Sluiten van (notariële) koop-, huur-, lease- of andere gebruiksovereenkomsten of      Volledig geleverde diensten volledig, alternatief als deelfacturen, te factureren (vooruitbetaling, aanbetalingen en vooruitbetalingen).

7.3 

RED PANDA behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de gefactureerde gefactureerde servicekosten:

 • de betrokken gebruiker van het platform tijdelijk of definitief te blokkeren van verder gebruik van het platform
 • alle verdere aanbiedingen van de betrokken aanbieder deactiveren of verwijderen
 • watchlists van relevante aanbieders en/of belanghebbende partijen te deactiveren of te verwijderen
 • het inleiden van alle nodige buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen voor de invordering van schulden
 • indien nodig, handelskredietverzekeringscontracten af te sluiten om de vorderingen te waarborgen en in dit verband de debiteuren met de overeenkomstige negatieve kenmerken aan te melden bij de dienstverlener(s) op basis van de contractuele verplichtingen.

§8 Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van RED PANDA worden verzameld, zijn onderworpen aan de strenge regels van de Europese wetgeving en in het bijzonder aan de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO). Red Panda gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor het zakelijke doel beschreven in deze AV.

§9 Annuleringsvoorwaarden voor consumenten

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen
terugtrekken. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

RED PANDA Properties

Mr. Mario Totzek

Prager Str. 326

D - 04289 Leipzig

E-Mail: contact@redpanda-properties.com

door middel van een duidelijke verklaring (per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving in leesbaar schrift over de het herroepingsrecht uitoefenen vóór het einde van de herroepingstermijn met de volledige datum en handtekening en handtekening of digitale handtekening.

§10 scheidbaarheidclausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden na de ongeldig of niet-afdwingbaar wordt na het sluiten van de overeenkomst, de geldigheid van de rest van de van de rest van het contract blijft onverlet.

§11 Erkenning van de AV

Door zijn of haar eigen gebruikers-ID en de bijbehorende toegangsgegevens aan te maken, verklaart elke gebruiker dat hij of zij akkoord gaat met de de overeenkomsten van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de kosten of vergoedingen volgens overeenkomstig bijlage 1 en aanvaardt deze uitdrukkelijk.

§12 Geschillen

Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen in der minne worden geschikt. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, is uitsluitend Leipzig bevoegd, Bondsrepubliek Duitsland.

Naast deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

§13 Vertalingen of versies van de Algemene Voorwaarden die niet geschreven in de Duitse taal

Alle versies van de Algemene Voorwaarden in andere talen dan het Duits die afwijken van de Duitse taalversie anders dan het Duits moeten worden beschouwd als vertalingen. Deze versies zijn vertaald naar het beste van en geweten. Alleen de huidige versie in de Duitse taal is echter geldig. versie in de Duitse taal.

Algemene voorwaarden RED PANDA Properties  

Versie 1.0

Leipzig, 05 januari 2022


 
Cookies
Cookies kort uitgelegd:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. De volgende keer dat u onze website met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen, teruggestuurd naar onze website ("First Party Cookie") of naar een andere website waartoe de cookie behoort ("Third Party Cookie").

Door de informatie die is opgeslagen en teruggestuurd in de cookie, herkent de respectieve website dat de gebruiker deze al heeft geopend en bezocht met de browser van zijn eindapparaat. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen tonen aan de gebruiker op basis van zijn interesses.

Op het apparaat wordt echter alleen de cookie zelf geïdentificeerd. Verdere opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats als de gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of indien deze opslag absoluut noodzakelijk is om van de aangeboden en opgevraagde dienst gebruik te kunnen maken.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn om de diensten op deze website te leveren, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Door toestemming te geven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website gegeven kennisgeving ("cookiebanner"), gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op elk moment individueel aanpassen, bijvoorbeeld door het activeren of deactiveren van individuele cookie-categorieën.

 

Deactivering of verwijdering van alle cookies

De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat de opslag van cookies op zijn apparaat over het algemeen wordt voorkomen of hem wordt telkens gevraagd of hij akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Eenmaal ingesteld, kan de gebruiker cookies op elk moment verwijderen. Hoe het allemaal werkt staat beschreven in de helpfunctie van de betreffende webbrowser of zoek hier op via Google.

Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

 

Rechtsgrondslag

Als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons gegeven kennisgeving op de website ("cookiebanner"), is de rechtmatigheid van gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een GDPR. Als er geen toestemming wordt gevraagd, wordt ons legitieme belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, verlicht. f GDPR is de wettelijke basis voor het gebruik van cookies.

 

Gebruikte cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies
De strikt noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt door de beheerder van de website. Deze cookies zorgen voor functies zonder welke deze website niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Daarom kunnen absoluut noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden gedeactiveerd of geactiveerd.

2. Functionele cookies
De functionele cookies stellen deze website in staat om reeds door de gebruiker verstrekte informatie op te slaan en op basis hiervan verbeterde en gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen geanonimiseerde informatie. Deze cookies volgen gebruikersbewegingen op andere websites niet.

3. Prestatiecookies
De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe deze website wordt gebruikt. De website-exploitant gebruikt deze cookies om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren.

Het deactiveren van functionele en prestatiecookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

4. Marketing / cookies van derden
Marketingcookies / cookies van derden zijn onder meer afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de door de gebruiker bezochte websites, b.v. om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

 

Hier zijn details over de categorieën die we gebruiken voor onze website:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Deze website  bbreite Geoptimaliseerde levering van afbeeldingen voor smartphones  1 jaar 
Deze website  cookie_dismiss_ty
p
Onthoudt de beslissing van de te gebruiken cookie-categorieën  1 jaar 
Deze website  PHPSESSID Sessie-identificatie  met het sluiten van de browser 
Deze website  resolution Geoptimaliseerde levering van afbeeldingen voor smartphones  7 dagen 


2. Functionele cookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Geen gegevens beschikbaar


3. Prestatiecookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Geen gegevens beschikbaar


4. Marketing / cookies van derden

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Google  __gads Deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt om u advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn.  18 maanden 


U bent op dit moment akkoord gegaan met deze categorieën:


Hier kunt u uw toestemmingsinstellingen wijzigen:


 
Privacy Policy

Inhoud van het online aanbod


De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in beginsel uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzettelijk of grof nalatig verzuim van de auteur.

 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.
Referenties en links


In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem zou zijn om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.

 De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud herkenbaar was op de te linken pagina's. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die zijn gewijzigd nadat de link was ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn opgenomen in het eigen internetaanbod van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en tot wiens inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de respectieve publicatie verwijst.
Auteursrecht en merkenrecht


De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, in acht te nemen, om afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle merken en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De enkele vermelding leidt niet tot de conclusie dat merken niet beschermd zijn door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Privacy

Als er de mogelijkheid is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren in het internetaanbod, vindt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker plaats op een uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de contactgegevens gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor de overdracht van informatie die niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.
Registratie op onze website


Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, hebt u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen indien nodig. Uiteraard zullen wij u ook te allen tijde informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Ook corrigeren of verwijderen wij deze graag op uw verzoek, mits er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen. Om in dit verband contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring worden verstrekt. 

Levering van betaalde diensten


Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen we om aanvullende gegevens, zoals e.B. betalingsgegevens. Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we state-of-the-art coderingsmethoden (e.B SSL) via HTTPS.
Nieuwsbrief


Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden). Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de "double-opt-in" procedure. Voor dit doel registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken  . In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw wens via de contactmogelijkheden die aan het einde van dit document worden vermeld.
Contact


Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.
Verwijdering of blokkering van gegevens


We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens daarom alleen zolang dit nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de overeenkomstige gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


Gebruik van Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser blijft geïnstalleerd.
Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)


Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals e.B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) op deze website. Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om te voorkomen dat u meerdere keren wordt geladen. Als de browser geen  Google-weblettertypen ondersteunt  of toegang verhindert, wordt inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het aanroepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – maar op dit moment ook onduidelijk of en, zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 


Gebruik van Google Maps


Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google . Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

 


Ingesloten YouTube-video's


Op sommige van onze websites embedden we Youtube video's. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met YouTube-servers tot  stand gebracht. Youtube wordt  geïnformeerd welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op  uw YouTube-account, kan YouTube  uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Dit kun je voorkomen door vooraf uit te loggen bij je Youtube account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag.

Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft gedeactiveerd, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten  bij het bekijken van YouTube-video's. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming op "Youtube" is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Sociale plug-ins


Sociale plug-ins van de onderstaande providers worden gebruikt op onze websites. U kunt de plug-ins herkennen aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo. Onder bepaalde omstandigheden wordt informatie, die ook persoonsgegevens kan bevatten,  via deze plug-ins naar de serviceprovider verzonden  en, indien nodig, door de serviceprovider gebruikt. We voorkomen het onbewust en ongewenst verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider via een oplossing met 2 klikken. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door deze activering van de plug-in wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan aan de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van social  plugins of het gebruik daarvan. Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider worden gebruikt. Momenteel moet worden aangenomen dat een directe verbinding met de diensten van de provider zal worden uitgebreid en dat ten minste het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie zullen worden verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverleners cookies proberen op te slaan op de gebruikte computer. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider. Opmerking: Als u tegelijkertijd bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een bepaalde pagina. We hebben de
social media buttons
van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

- Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
- Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
- Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
- Whatsapp
 - XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Duitsland)
Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht op rectificatie, blokkering of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke transacties, verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u onderaan. Om op elk moment rekening te kunnen houden met een vergrendeling van gegevens, moeten deze gegevens worden opgeslagen in een vergrendelingsbestand voor controledoeleinden. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, tenzij er een wettelijke archiveringsplicht is. Als een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met werking voor de toekomst.


Verzameling van algemene informatie


Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waarmee geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u gevraagde websites correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze website en de technologie erachter te optimaliseren.
 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer


Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.
Wijzigingen in ons Privacybeleid


We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, e.B. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw nieuwe bezoek.

Het privacybeleid is gemaakt met de privacybeleidsgenerator van activeMind AG.

 


 
Kennisgeving van herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. telefonisch, per brief, fax of e-mail).

 

De herroeping moet worden gericht aan:

Red Panda Properties, Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

Telefoon: +49 341 319 580 31
Mobiele telefoon: +49 1575 847 49 27
e-mail: contact@redpanda-properties.com

U kunt hiervoor gebruikmaken van het meegestuurde sjabloon, maar dat is niet verplicht.

U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u verzocht heeft de dienst aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.